Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho…

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.

About atkvietnam