Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả!

Trên thế gian này, luật nhân quả không trừ một ai, chỉ là nó đến sau hay đến trước. Mỗi người có những hành động khác nhau, có thể là hành động có đạo đức hoặc không đạo đức. Và kết quả của những hành động đó cũng không ai có thể chịu đựng thay […]

86 chữ dạy con của gia cát lượng

86 chữ dạy con của Gia Cát Lượng

Tài sản để đời của Gia Cát tiên sinh lừ những lời vàng ý ngọc truyền dạy từ bao đời nay trong nhân gian hậu thế. Trong đó, Gia Cát Lượng có để lại một phong thư cho con trai, nội dung chỉ có 86 chữ nhưng lại cải biến được vận mệnh của rất nhiều người.  […]